ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับบัญชีเครือข่ายนนทรี > 1. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ > 2. ตรวจสอบตัวตน > 3. กำหนดรหัสผ่าน > 4. ยืนยันข้อมูล

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (สำหรับนิสิต)

  Your IP Address is 54.166.166.185
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 
หมายเหตุ ** นิสิตปีการศึกษา 2558 ทุกวิทยาเขตสามารถใช้งาน KU Google mail ภายใต้โดเมน "@ku.th" ระบบจะเปิดให้ใช้งานอีเมล KU-Google ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ** นิสิตปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สามารถขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontrri Account) ผ่านระบบออนไลน์ได้ ** นิสิตจะต้องกรอกทะเบียนประวัตินิสิตใหม่ก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีใหม่ได้ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ไม่สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลหรือแก้ไขทะเบียนประวัตินิสิตใหม่ได้ ให้ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

คู่มือ: ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้ (Manual) PDF

 1. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
   1.1 อ่านข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานเครือข่ายนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   1.2 คลิกยอมรับข้อปฏิบัติ
 2. ตรวจสอบตัวตนโดยกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
   2.1 รหัสประจำตัวประชาชน (idcardno/passport)
   2.2 รหัสนิสิต (Student id)
   2.3 วัน/เดือน/ปี เกิด (Date of Birth) day/month/year (ปี พ.ศ.)
   2.4 คำถาม / Question
 3. กำหนดรหัสผ่าน
 4. ยืนยันข้อมูล
©2008 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-5620951-6 ต่อ 2501 Helpdesk ต่อ 2541-3 โทรสาร 02-5620950